Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εφαρμογή myAgroApp, η οποία παρέχεται από την εταιρεία AgroApps ΙΚΕ. Η AgroApps ΙΚΕ έχει πλήρως συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679). Σε κάθε περίπτωση η AgroApps ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων του παρόντος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης σας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η AgroApps IKE διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και διαβεβαιώνει ότι αυτά δε μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) και για κανένα λόγο, µε μοναδική εξαίρεση σχετικών διατάξεων του Νόμου και προς τις αρμόδιες και µόνο αρχές. Διατηρεί αρχεία µε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία αποστέλλετε, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Έχετε κάθε στιγμή τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε µε το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσετε την ύπαρξη προσωπικού αρχείου, τη διόρθωση αυτού ή την αλλαγή του. Η AgroApps IKE είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών της.

 

Τι δεδομένα συλλέγουμε

Όταν κάνετε λήψη, εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής, ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς για να μπορέσετε να απολαύσετε την εφαρμογή:

 1. Το προσωπικό σας email
 2. Τον προσωπικό σας αριθμό τηλεφώνου
 3. Ονοματεπώνυμο
 4. Όνομα του χωραφιού
 5. Όνομα του αγροτικού τομέα
 6. Σχόλια και πληροφορίες που για το είδος καλλιέργειας, κλπ
 7. Φωτογραφίες
 8. Είδη προβλημάτων που έχετε στο χωράφι σας
 9. Γεωχωρικά δεδομένα (δεδομένα GPS)
 10. Τα όρια του χωραφιού (εάν ορίζονται ως προσωπικά δεδομένα βάσει του ισχύοντος νόμου)
 11. Δορυφορικές εικόνες πεδίων από ανοικτές πηγές (εάν ορίζονται ως προσωπικά δεδομένα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου)
 12. Άλλες πληροφορίες που εισάγετε στην εφαρμογή, προκειμένου να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τη διαχείριση του χωραφιού σας
 13. Συλλέγουμε πληροφορίες από τη στιγμή που κατεβάσατε την εφαρμογή και (ή) από τη στιγμή που δημιουργήσατε λογαριασμό στην εφαρμογή.

 

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύονται τα δικαιώματα σας. Επίσης, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Διαθέτουμε ενεργές διαδικασίες ελέγχου πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων και σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή.

 

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρειαστεί. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.
Ο εφαρμοστέος νόμος (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων) παρέχει εκτεταμένα δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδομένων (δικαιώματα ενημέρωσης και παρέμβασης) έναντι του υπευθύνου της επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία, η οποία θα έχει ισχύ για το μέλλον. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2020.
Παρακαλώ ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν τροποποιήσεις της.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται Η AgroApps IKE, στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή για την άσκηση κάθε δικαιώματός σας, πηγάζον από τον ΓΚΠΔ.