CreditScore

CreditScore

CreditScore Η AgroApps σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας αναπτύσσει το CreditScore, μια καινοτόμα εφαρμογή για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το CreditScore αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στη μείωση της ασυμμετρίας...
ENVISION

ENVISION

ENVISION Το ENVISION στοχεύει στη συνεχή και συστηματική παρακολούθηση των αγροτικών εκτάσεων, στρέφοντας την προσοχή από τη μεμονωμένη παρακολούθηση σε περιορισμένο αριθμό χωραφιών σε καθορισμένες μέρες, σε παρακολούθηση μεγαλύτερης περιοχής και καθ’ όλη τη διάρκεια...
Beacon

Beacon

BEACON Το BEACON παρέχει στις Ασφαλιστικές Εταιρείες ένα πακέτο εμπορικών υπηρεσιών δίνοντάς του τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν το αναξιοποίητο δυναμικό της αγοράς της Γεωργικής Ασφάλισης, αξιοποιώντας καινοτομίες Τηλεπισκόπησης, Αριθμητικής Πρόγνωσης Καιρού και...
Infinitech

Infinitech

Infinitech Το έργο INFINITECH είναι μια κοινή προσπάθεια, στην οποία συμμετέχουν μεγάλες εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υλοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών υποστήριξης σε Τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες με κύριες τεχνολογίες βασισμένες σε...
STARGATE

STARGATE

Stargate Το STARGATE φιλοδοξεί να αναπτύξει μια ολιστική μεθοδολογία Κλιματικά Έξυπνης και Ανθεκτικής Γεωργίας, αξιοποιώντας τις καινοτομίες στον τομέα της διαχείρισης του μικροκλίματος και της επικινδυνότητας του καιρού. Βασίζεται σε τεχνολογίες παρατήρησης γης,...