Η ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ είναι μια σύγχρονη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο τομέα της Ψηφιακής Γεωργίας, της παροχής υπηρεσιών για τον αγροτικό τομέα και συγκεκριμένα στην:

 • Υλοποίηση έργων αγροτικής πληροφορικής
 • Διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων και συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Έρευνα πεδίου και υλοποίηση ερευνητικών έργων
 • Υλοποίηση έργων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, δικτύων, ψηφιοποίησης και υλικού (hardware)
 • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης, πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας σε έργα πληροφορικής
 • Υπηρεσίες για την ψηφιακή γεωργία
 • Ψηφιακές υπηρεσίες αγροτικής συμβουλευτικής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Ψηφιακές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους φορείς διαχείρισης υδατικών πόρων
 • Ψηφιακές υπηρεσίες παρακολούθησης καλλιεργειών, εκτίμησης κλιματολογικής και καιρικής επικινδυνότητας και επιβεβαίωσης και απομακρυσμένη ανάλυση μεγέθους καταστροφών προς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
 • Ψηφιακές υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού και διαχείρισης κλιματικής πληροφορίας προς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη χωρικών βάσεων δεδομένων, εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και τηλεπισκόπησης
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρησιακών συστημάτων ανάλυσης, επεξεργασίας, οπτικοποίησης και διαδικτυακής διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων παρατήρησης γης


Η ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ είναι πιστοποιημένη για ISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητας), 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) και 27001 (Ασφάλεια Πληροφοριών).