AgroApps Risk & Rate

Το AgroApps Risk & Rate ενισχύει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη διαδικασία εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε υποψήφιου δανειολήπτη – αγροτικής επιχείρησης. Εκτιμά τις μελλοντικές αποδόσεις και προεξοφλεί τις εισροές μιας εκμετάλλευσης λαμβάνοντας υπόψη το καλλιεργητικό πλάνο ανά αγροτεμάχιο, διαφορετικά κλιματικά σενάρια, καθώς και το κόστος των καλλιεργητικών πρακτικών.


Με το AgroApps Risk & Rate τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα πληρέστερο προφίλ για κάθε υποψήφιο δανειολήπτη, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην παρελθοντική κατάστασή του αλλά λαμβάνει υπόψη και την μελλοντική κατάσταση της εκμετάλλευσης.

icon

Ενισχύστε τη διαδικασία αξιολόγησης ρίσκου των αγροτικών επιχειρήσεων

Το AgroApps Risk & Rate χρησιμοποιεί μοντέλα ανάπτυξης καλλιεργειών, προσομοιώνει την εξέλιξή της και υπολογίζει την τελική απόδοση, όπως αυτή διαμορφώνεται κάτω από διάφορα μελλοντικά κλιματικά σενάρια.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ
ΡΙΣΚΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Εκτίμηση Πιστοληπτικής Ικανότητας

Εκτίμηση Πιστοληπτικής Ικανότητας

Με το AgroApps Risk & Rate τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν πλέον να αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου δανειολήπτη βασιζόμενοι όχι μόνο σε παρελθοντικά οικονομικά στοιχεία, αλλά και στις μελλοντικές εισροές του. Επιπλέον, μπορούν να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα νέων αγροτικών επιχειρήσεων, οι οποίες ξεκινούν για πρώτη φορά την αγροτική τους δραστηριότητα και δεν διαθέτουν πιστωτικό ιστορικό.

Αξιολόγηση Κλιματικού Ρίσκου

Αξιολόγηση Κλιματικού Ρίσκου

Το AgroApps Risk & Rate αξιοποιεί τα κλιματικά σενάρια και βοηθάει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εκτιμούν την έκθεσή τους σε κλιματικούς κινδύνους. Για κάθε ένα από αυτά τα σενάρια, υπολογίζει πώς η μεταβλητότητα του κλίματος επηρεάζει την παραγωγή και τις οικονομικές εισροές και εκτιμά το ρίσκο που διατρέχει η αγροτική εκμετάλλευση. Τα κλιματικά σενάρια στα οποία στηρίζεται ορίστηκαν από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και αφορούν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Εκτίμηση Αποδόσεων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Εκτίμηση Αποδόσεων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Το AgroApps Risk & Rate εκτιμά τις μελλοντικές αποδόσεις για όλη τη διάρκεια του δανεισμού λαμβάνοντας υπόψη με τα κλιματικά σενάρια, το μελλοντικό καλλιεργητικό πλάνο, τα είδη των καλλιέργειών, την περιοχή, καθώς επίσης και το μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Εκτίμηση Μελλοντικών Εσόδων & Κερδοφορίας

Εκτίμηση Μελλοντικών Εσόδων & Κερδοφορίας

Το AgroApps Risk & Rate υπολογίζει τα μελλοντικά έσοδα, καθώς και το κέρδος της αγροτικής εκμετάλλευσης χρησιμοποιώντας τους δείκτες τιμών των συντελεστών παραγωγής. Από τους υπολογισμούς αυτούς, προκύπτουν συγκριτικοί πίνακες μεταξύ των καλλιεργειών με βάση τα κλιματικά σενάρια και την επίδρασή τους στην πρόσοδο της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Υπολογισμός Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

Υπολογισμός Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

Το AgroApps Risk & Rate εκτιμά τις εκπομπές του CO2 , που προκύπτουν από το καλλιεργητικό πλάνο του υποψήφιου δανειολήπτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν πλέον να συμπεριλαμβάνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην αξιολόγηση μιας αγροτικής επιχείρησης.

Δημιουργούμε λύσεις προσαρμοσμένες
στις δικές σας ανάγκες

Η υψηλή τεχνογνωσία της ομάδας μας, η συνεχής έρευνα και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε ενημερωμένοι και να σχεδιάζουμε σύγχρονες λύσεις για κάθε παραγωγό, επιχείρηση, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψηφιακής γεωργίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας