AgroApps 360°

Το AgroApps 360o είναι ένα σύστημα παρακολούθησης καλλιεργειών και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων . Από το όργωμα μέχρι και τη συγκομιδή, προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις, συμβουλές και προειδοποιήσεις ανά καλλιέργεια και αγροτεμάχιο. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τόσο τις απαιτήσεις της κάθε καλλιέργειας, όσο και τα αγροκλιματικά δεδομένα της περιοχής, και παρέχει απλή, αξιόπιστη και άμεσα εφαρμόσιμη πληροφορία.

Η πλήρης αξιοποίηση του AgroApps 360o υποστηρίζει τους παραγωγούς, τους γεωργικούς συμβούλους και τις εταιρείες ΑγροΔιατροφής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ παράλληλα μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της αγροτικής δραστηριότητας.

icon

Λάβετε έγκαιρα αποφάσεις για τα χωράφια σας

Το AgroApps 360o επεξεργάζεται μεγάλο όγκο δορυφορικών και μετεωρολογικών δεδομένων, καθώς και μετρήσεις σημείου, ενώ υποστηρίζει τη διασύνδεση, και την αυτοματοποιημένη λήψη και επεξεργασία δεδομένων από IoT συσκευές και γεωργικούς ελκυστήρες, ώστε να παρέχει ακόμα πιο ακριβή πληροφορία.

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΧΘΡΟΙ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΑΡΔΕΥΣΗ

ΛΙΠΑΝΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΡΟΥ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2

Υψηλής Ανάλυσης Πρόγνωση Καιρού

Υψηλής Ανάλυσης Πρόγνωση Καιρού

Το AgroApps 360 o παρέχει υψηλής ανάλυσης πρόγνωση καιρού 7 ημερών και προειδοποιήσεις για την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινόμενων. H υπηρεσία αυτή ενημερώνει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, πώς διαμορφώνονται οι καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν τη σπορά, το φύτρωμα, τον ψεκασμό, τη λίπανση, την άρδευση και τη συγκομιδή, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να προγραμματίζουν τις καλλιεργητικές εργασίες έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Ανάπτυξη Καλλιέργειας

Ανάπτυξη Καλλιέργειας

Το AgroApps 360o αποτυπώνει τον δείκτη βλάστησης NDVI και απεικονίζει την παραλλακτικότητα της ανάπτυξης της καλλιέργειας στον αγρό. Η παρακολούθηση του NDVI καθ΄ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, σε συνδυασμό με την εμπειρία των παραγωγών και τη γνώση των γεωπόνων, βοηθάει στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως προβλημάτων φυτρωτικότητας, θρέψης, άρδευσης, καθώς και καταπονήσεων από την εμφάνιση εχθρών και ασθενειών.

Ειδοποιήσεις για εχθρούς και ασθένειες

Ειδοποιήσεις για εχθρούς και ασθένειες

Το AgroApps 360o αξιοποιεί μοντέλα εμφάνισης εχθρών και ασθενειών και εκτιμά καθημερινά τον κίνδυνο που διατρέχει η καλλιέργεια από έντομα, ή και ασθένειες. Οι ειδοποιήσεις βασίζονται στις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο χωράφι και παρέχονται για την τρέχουσα και τις επόμενες ημέρες. Με βάση αυτή την πληροφορία, οι παραγωγοί μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να τα εφαρμόσουν στο σωστό χρόνο, περιορίζοντας τις προληπτικές επεμβάσεις και μειώνοντας το κόστος παραγωγής.

Συνθήκες Ψεκασμού

Συνθήκες Ψεκασμού

Το AgroApps 360o αξιολογεί τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στον αγρό και μπορούν να επηρεάσουν τον ψεκασμό και ενημερώνει ποιες είναι οι ιδανικές, ή οι απαγορευτικές ημέρες και ώρες εφαρμογής. Με τον σωστό προγραμματισμό αποφεύγονται οι επαναληπτικές εφαρμογές και επιτυγχάνεται ένας ασφαλής και αποδοτικός ψεκασμός ο οποίος παρέχει μεγαλύτερη προστασία και θρέψη στην καλλιέργεια και οδηγεί σε υψηλότερης ποιότητας παραγόμενο προϊόν.

Άρδευση

Άρδευση

Το AgroApps 360o υπολογίζει καθημερινά το ισοζύγιο νερού - το νερό που χάνει η καλλιέργεια και το νερό που λαμβάνει με τη βροχή και την άρδευση-. Με την υπηρεσία αυτή, οι παραγωγοί μπορούν προγραμματίζουν και να εφαρμόζουν τις αρδεύσεις στο σωστό χρόνο, εξοικονομώντας έτσι νερό, ενέργεια και να προστατεύοντας παράλληλα τους φυσικούς πόρους.

Λίπανση

Λίπανση

Το AgroApps 360o δημιουργεί χάρτη λίπανσης για κάθε αγροτεμάχιο, ο οποίος απεικονίζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας σε ζώνες υψηλής και χαμηλής βλάστησης. Οι ζώνες αυτές, δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να εφαρμόσουν στοχευμένα τα θρεπτικά στοιχεία, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των φυτών. Η στοχευμένη λίπανση στην κατάλληλη ποσότητα μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής και αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον πρακτική.

Εκτίμηση Απόδοσης

Εκτίμηση Απόδοσης

Το AgroApps 360o εκτιμά πώς διαμορφώνεται η απόδοση του χωραφιού σε σχέση με τις ιδιότητες του εδάφους, τις καιρικές συνθήκες και τις γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονται. Οι εκτιμήσεις για την αναμενόμενη απόδοση της καλλιέργειας γίνονται ολοένα και πιο ακριβείς όσο πλησιάζει η περίοδος της συγκομιδής. Η έγκαιρη εκτίμηση της απόδοσης είναι χρήσιμη σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση της μετα-συλλεκτικής διαχείρισης των προϊόντων.

Κατεργασία εδάφους

Κατεργασία εδάφους

Το AgroApps 360o ενημερώνει αν οι συνθήκες για κατεργασία είναι ιδανικές, καλές, μέτριες ή κακές. Έτσι, οι παραγωγοί μπορούν να προγραμματίσουν με ασφάλεια την κατεργασία εδάφους με γεωργικούς ελκυστήρες, πριν και κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Πραγματοποιώντας κατεργασία την κατάλληλη χρονική στιγμή, προετοιμάζεται σωστά το χωράφι για τη σπορά, αποφεύγεται η συμπίεση του εδάφους, ενώ μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση καυσίμου.

Ημερολόγιο Αγρού

Ημερολόγιο Αγρού

Το AgroApps 360o παρέχει ένα εύχρηστο ημερολόγιο, στο οποίο μπορούν να καταγράφονται με λεπτομέρεια όλες οι καλλιεργητικές εργασίες που πραγματοποιούνται στον αγρό. Επιπλέον, η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα καταγραφής σχολίων, προσθήκης φωτογραφικού υλικού και παρατηρήσεων για την καλλιέργεια. Το ημερολόγιο αγρού προσφέρει εύκολα και γρήγορα μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των εργασιών ανά χωράφι και καλλιεργητική περίοδο.

Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2 )

Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2 )

Το AgroApps 360o υπολογίζει τις εκπομπές CO 2 για κάθε καλλιεργητική εργασία που πραγματοποιείται στον αγρό, ανά στρέμμα και κιλό προϊόντος. Γνωρίζοντας το επίπεδο των εκπομπών, οι παραγωγοί μπορούν να σχεδιάσουν το επόμενο καλλιεργητικό πλάνο με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Δημιουργούμε λύσεις προσαρμοσμένες
στις δικές σας ανάγκες

Η υψηλή τεχνογνωσία της ομάδας μας, η συνεχής έρευνα και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε ενημερωμένοι και να σχεδιάζουμε σύγχρονες λύσεις για κάθε παραγωγό, επιχείρηση, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψηφιακής γεωργίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας