ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαχειριστείτε αποτελεσματικότερα
τους υδατικούς πόρους

Η σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων βελτιώνει την απόδοση της καλλιέργειας, προστατεύει το περιβάλλον και μειώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής. Οι υπηρεσίες μας βοηθούν τους αρμόδιους φορείς να παρακολουθούν τις υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών και την ποσότητα νερού άρδευσης που εφαρμόστηκε σε κάθε καλλιέργεια και να σχεδιάσουν τις κατάλληλες στρατηγικές για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Παρακολούθηση των υδατικών πόρων

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα υδρολογικά μοντέλα, δορυφορικά και μετεωρολογικά δεδομένα και αναπτύσσουμε υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των υδατικών πόρων.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ & ΜΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Εκτίμηση των υδατικών αναγκών της καλλιέργειας

Προσδιορίζουμε τις ανάγκες των φυτών σε νερό, καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο και παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα άρδευσης που χρειάζεται η κάθε καλλιέργεια.

ΕΠΟΧΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Πρόγνωση των αναγκών της καλλιέργειας σε νερό άρδευσης

Χρησιμοποιούμε εποχικές προγνώσεις καιρού για να εκτιμήσουμε τις ανάγκες των φυτών σε νερό κατά την τρέχουσα και επικείμενη καλλιεργητική περίοδο, τόσο σε επίπεδο αγρού, όσο και αρδευτικού δικτύου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ

Παρακολούθηση & εποχική πρόβλεψη ξηρασίας

Προσδιορίζουμε τους δείκτες ξηρασίας για την τρέχουσα και επικείμενη καλλιεργητική περίοδο και προσφέρουμε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για την ξηρασία.

Έντονα φαινόμενα ξηρασίας μεταξύ των μηνών:

Μάιος - Ιούλιος 2019.

Εντοπίστηκε μη αδειοδοτημένη άρδευση.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ & ΜΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

Έλεγχος των υπεραρδεύσεων

Προσδιορίζουμε με ακρίβεια το ύψος του αρδευτικού νερού που εφαρμόστηκε σε κάθε αγρό, και σε συνδυασμό με τα δικαιώματα χρήσης νερού εντοπίζουμε αδειοδοτημένες και μη αρδεύσεις.

Εξερευνήστε τις λύσεις μας

Δημιουργούμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες

Η υψηλή τεχνογνωσία της ομάδας μας, η συνεχής έρευνα και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε ενημερωμένοι και να σχεδιάζουμε σύγχρονες λύσεις για κάθε παραγωγό, επιχείρηση, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψηφιακής γεωργίας.